Newtons lover

Sir Isaac Newton er kjent for å ha oppdaget tyngdekaften gjennom at han fikk ett eple i hodet. Det lå mest sannsynligvis mer arbeid bak den oppdagelsen, men han har ihvertfall fått æren av å ha oppdaget tyngdekraften. Det er ikke det eneste han er kjent for, han er nemlig også kjent for å ha formulert 3 fysiske lover som vi idag kaller Newtons bevegelseslover og det er disse lovene jeg skal prøve å forklare deg om i dette blogginnlegget.

Sir Isaac Newton bodde i England og ses på som en av de største matematikerne og vitenskapsmennene gjennom tidene. Han var også fysiker, astronom, kjemiker, alkymist og naturfilosof. Han bodde i England og levde i tiden fra 4.januar 1643 til 31.mars 1727. Han oppdaget tyngdekraften og beskrev det som en tiltrekningskraft som virker mellom alle ting. Det er litt usikkert om det faktisk var Newton som oppdaget tyngdekraften, for det var en mann som het Robert Hooke, som skal ha forsket på tyngdekraften samtidig som Newton. Det sies at Newton fant ut av tyngdekraften 10 år før Hooke, men at han bestemte seg for å ikke si det til noen. Når Hooke da hadde funnet ut av det, sendte han sine forslag tin Newton. Newton ble veldig sur og mente at Hooke hadde kopiert hans arbeid, og fortalte resten av verden om hans egen teori om tyngdekraften og fikk da æren for å ha oppdaget tyngdekraften. Hooke ble veldig sur fordi han mente at Newton stjal hans ideer. Hooke ble allikevell ikke glemt fordi han fant opp mikroskopet.

Vi mennesker blir trukket mot bakken når vi står/går osv, og det er dette som er tyngdekraft, men det er også noe som kalles normalkraft som virker motsatt av tyngdekraften. Den gjør slik at vi ikke synker gjennom gulvet når vi går. Normalkraften til en gjenstand er nøyaktig så sterk som tyngdekraften til en gjenstand, derfor er det ingen gjenstander som flyr rundt i luften og ingen gjenstander som synker gjennom bakken. Både normalkraft og tyngdekraft måles i Newton(N).

Så når det bare er normalkraften og tyngdekraften som virker på en gjenstand, vil de jevne ut hverandre og summen av de vil bli null. Dette fenomenet er som grunnlag for Newtons første lov. Newtons første lov er: Et objekt vil fortsette å bevege seg med konstant fart og konstant retning så lenge summen av kreftene som virker på gjenstanden er 0. Ett eksempel er hvis en bok ligger helt stille på ett bord, og de eneste kreftene som virker på boka er tyngdekraften og normalkraften så vil den fortsette i samme retning med samme fart, det kan høres rart ut men den fortsetter i en konstant hastighet på 0, og den ligger helt rolig på samme sted hele tiden, den snur seg ikke i forskjellige retninger.

Newtons andre lov er slik: Summen av kreftene (F) som virker på en gjenstand, tilsvarer gjenstandens masse(m) multiplisert med akselerasjonen(a).

Ett eksempel på dette er at hvis du sykler alene så må du bruke mindre kraft på å oppnå samme akselerasjon, enn hvis noen satt på sykkelen din. Dette er fordi at når massen blir Newtons andre lov.png

tyngre må du bruke mer kraft på å øke farten på sykkelen enn hvis massen er mindre. Sånn henger akselerasjon, masse og krefter sammen. Du kan også bruke denne formelen for å finne tyngdekraften til en gjenstand, hvis du bytter ut F med G(gravitasjon/tyngdekraft). Da må du bare finne ut av hva gjenstandens masse er, og du kan bytte ut a med 9,81 fordi det er tyngdens akselerasjon på jorda. Da blir formelen        G=m*9.81.

Newtons tredje lov er slik: Når det virker en kraft på et legeme, vil det alltid virke en like stor kraft tilbake fra legeme. Denne loven kan være vanskelig å forstå, men hvis du tenker deg at du og en annen person står på skøyter, og begge står med parallelle skøyter i samme retning og du prøver å dytte den andre personen bortover. Da vil du også bli dyttet bakover fordi at den andre personen gir fra seg en motkraft som er like sterk som den kraften du bruker på å dytte personen. Men hvis du står med skøytene på tvers vil du klare å dytte personen unna. Det er dette Newtons tredje lov vil formidle.

Sir Isaac Newton har formulert 3 fysiske lover, som vi kaller Newtons bevegelseslover. I tillegg har han fått æren av å ha oppdaget tyngdekraften. Disse lovene baseres på krefter og hvordan de henger sammen, og påvirker hverandre. De kan være vanskelige å forstå, men hvis man bruker praktiske eksempler er det lettere å forstå.

-Emma

Newtons lover Benjamin

Newton er han som fant opp tyngdekraften eller “fant opp” er ikke helt rett å si, Newton er han som fant ut at det var noe som heter tyngdekraften. Han fikk en teori om at . Han skjønte da at det var noe som trakk alt på jorda mot bakken og ikke drev alt sammen ut av planeten fordi uten tyngdekraft hadde vi bare fløyet ut av planeten.

I følge av den julianske kalenderen ble Newton ble født 25. desember 1642 og døde 31. mars 1727 (84 år) isaac newton studerte og ble utdannet i trinity college. Moren heter Hannah Ayscough og faren heter Isaac newton. Isaac newton var en matematiker som ofte stilte filosofiske spørsmål.

Isaac newton har funnet på tre lover som er kalt “Newtons lover” I Newtons lover er det tre lover totalt. Her er de tre lovene: Første lov er: Et objektiv vil fortsette å bevege seg med konstant fart og konstant retning så lenge summen av krefter som virker på gjenstanden er null. Siden en gjenstand som er i ro også har konstant fart, nemlig farten null, gjelder denne loven også for gjenstander i ro. Gjenstander som er i ro vil fortsette å være i ro, så lenge summen av krefter som virker på dem er null.

Newtons andre lov: Summen av kreftene (F) som virker på en gjenstand, tilsvarer gjenstandens masse (m) * akselerasjonen (a): F = m * a. Her er F = kraften, a = akselerasjon og m = legemets masse.

Newtons tredje lov: Når det virker en kraft på et legeme, vil det alltid virke en like stor kraft tilbake fra legemet. Newtons tredje lov sier at når det virker en kraft fra et legemer på et annet, vil det alltid virke en like stor kraft fra det andre tilbake på det første. Hvis du sitter i en seilbåt og forsøker å blåse vind i seilet, vil kreftene du bruker til å blåse og motkreftene du får i seilet oppveie hverandre. summen av kreftene blir null, og verken du eller båten får større fart i noen retning. Newtons tredje lov er ganske vanskelig å forstå, og vi skal ikke gå noe videre inn på den. vi skal nøye oss med et par eksempler på hvordan menneskene bruker denne loven til å få til bevegelse.

Nå til selve oppdagelsen av tyngdekraften. Du kan for eksempel bruke et eple som eksempel. Har du noen gang lurt på hvordan eple faller ned mot jorda? Sir isaac newton kom på en teori som vi bruker fortsatt og den teorien er sånn her: Tyngdekraften som virker mellom to legemer, proporsjonal med produktet av deres masse, og omvendt proposjonal med kvadratet av avstanden mellom dem.

Loven kan utrykkes slik:

{\displaystyle F=G{\frac {Mm}{r^{2}}}}

F = Tyngdekraften mellom to objekter.

M = Massen til det første objektet.

m = Massen til det andre objektet.

r = Avstanden mellom objektene.

G = Gravitisjonskonstanten, og har verdien 6,67 * 10-11 Nm2/kg2

Laget av Benjamin

 

Newtons lover

Sir Isaac Newton var en matematiker, fysiker, astronom, kjemiker, alkymist og naturfilosof. Han levde fra 1642 til 1727 i England. Newton er mest kjent for at han forklarte hvorfor og hvordan tyngdekraften fungerer og for å ha formulert Newtons tre bevegelseslover. Mange mener at Newton oppdaget tyngdekraften når han satt under et tre og så et eple falle mot bakken, men i virkeligheten brukte han mange år på å finne sammenhengen. I dette blogginnlegget skal jeg skrive litt om de tre lovene og litt om hvordan de virker i praksis.

sir-isaac-newton

 

Newtons første lov

Newtons første lov er «et objekt vil fortsette å bevege seg med konstant fart og i konstant retning så lenge summen av kreftene som virker på gjenstander er null». Dette vil si at hvis man har en kule som ligger i ro på et bord, ikke vil verken forsvinne opp i luften eller ned igjennom bordet så lenge tyngdekraften og normalkraften som virker på kula til sammen er null. Tyngdekraften er den kraften som trekker oss mot bakken, men normalkraften er det kraften som virker fra underlaget til gjenstanden. Denne regelen gjelder også på ting som er i fart. Så lenge summen av kreftene som virker på gjenstanden er null og underlaget gjenstander beveger seg på er flatt og helt glatt, vil gjenstanden bevege seg med lik fart og i samme retning for alltid. Dette er der imot ikke mulig i praksis på jorden fordi ingen underlag er helt glatte. Dette vil si at det vil alltid være en slags friksjon i mellom gjenstanden og underlaget som vil bremse opp farten. Friksjon er en slags bremsekraft som virker i motsatt retning som skyvekraften. Friksjon oppstår når de to overflatene som beveges mot hverandre ikke er helt glatte, noe som vil si at det alltid oppstår en friksjon.

n1l

Newtons andre lov

«Summen av kreftene (F) som virker på gjenstanden, tilsvarer gjenstandens masse (m) * akselerasjon (a): F = m * a»

Newtons andre lov går ut på at det er en sammenheng mellom masse, kraft og akselerasjon. Loven forteller oss at kraften som er nødvendig på å få en gjenstand til å bevege seg, er bestemt av hvor stor massen til gjenstanden er. Dette vil si at jo større massen til gjenstanden er, jo større kraft kreves. Akselerasjon er fartsendring per tidsenhet. For å forstå denne regelen kan vi se på eksempelet med kula igjen. For at en kule som veier 1kg skal rulle i lik fart som en kule som veier 0,5kg, må kraften som brukes på den tyngste kula være høyere enn den letteste kula.  Newtons andre regel kan også brukes som en formel for å regne ut enten hvor stor masse gjenstanden har, akselerasjon som virker på gjenstanden eller summen av kreftene som virker på den.

n2l

Newtons tredje lov

«Når det virker en kraft på et legeme, vil det alltid virke en like stor kraft tilbake fra legemet.»

Newtons tredje lov går ut på at det alltid virker en kraft i motsatt retning fra en gjenstand når den blir utsatt for kraft. Dette vil si at hvis man f.eks. dytter på en tung eske vil det virke en kraft fra esken som skyver deg vekk fra esken. Regelen går hovedsakelig ut på at når det virker en kraft mellom to gjenstander, vil det alltid virken like stor motkraft tilbake. Selv om det virker en like stor kraft så betyr ikke dette nødvendig vis at f.eks. personen som dypper esken vil bli skyvet like langt som esken. Dette skyldes friksjon og at massen på esken og menneske som dytter den har lik masse. Hvis vi hadde vært i verdensrommet, hvor det ikke er noen friksjon, og hvis mennesket og esken hadde lik masse, ville den som skyver esken og esken gått i fra hverandre i lik hastighet i motsatt retning.

n3l

Som en konklusjon forklarer Newtons tre bevegelseslover hvordan krefter funker i praksis på jorden og ellers. De hjelper oss å forstå hvorfor ting fungerer som de gjør rundt oss og de beviser at alt rundt oss er påvirket av krefter. Siden alt rundt oss er påvirket av krefter betyr det at Newtons tre bevegelseslover forklarer alt rundt oss. Vi kan igjennom disse lovene se hvordan alt rundt oss henger sammen. Alt i fra hvordan en kule kan bevege seg, men ikke for alltid, til hvorfor man blir dyttet tilbake når man dytter en veldig tung eske, henger sammen i Newtons tre bevegelseslover.

  • Lisa